Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

1. Toepasselijke voorwaarden

1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is op iedere door Wetering Civiele Techniek BV (hierna te noemen: “Wetering-ct”) uitgebrachte aanbieding, offerte en overeenkomst “De Nieuwe Regeling 2005 - Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005” van toepassing (hierna te noemen: “DNR 2005”), met inachtneming van het hierna vermelde.

1.2 De opdrachtgever wordt geacht DNR 2005 met bijlagen te kennen. DNR 2005 ligt ter inzage op het kantoor van Wetering-ct te Apeldoorn. Een exemplaar van de DNR 2005 is tegen kostprijs te bestellen bij de ONRI te Den Haag. De digitale versie van DNR 2005 is als specimen kosteloos te downloaden via internet (http://www.onri.nl).

1.3 Indien Wetering-ct niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wetering-ct in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Financiële bepalingen

2.1 Bij wijziging van de uurtarieven zoals bedoeld in artikel 53 lid 1 van de DNR 2005, tengevolge van salarismaatregelen of anderszins, worden de nadien voor een opdracht te verrichten werkzaamheden, berekend op basis van aangepaste tarieven en/of overeenkomstig indexeringen op de wijze als aangegeven in de offerte.

2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 2.3 In afwijking van artikel 56 lid 4 betaalt de opdrachtgever het gedeclareerde bedrag binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van de betreffende declaratie.

2.3 In afwijking van artikel 56 lid 4 betaalt de opdrachtgever het gedeclareerde bedrag binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van de betreffende declaratie. 

3. Aansprakelijkheid

3.1 In afwijking van artikel 15 lid 1 van de DNR 2005 is de door de adviseur te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 10.000,==

4. Ingeschakelde derden

4.1 Indien Wetering-ct overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 DNR 2005 op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere deskundigen c.q. één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal Wetering-ct voor het door deze derden-adviseurs verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn indien en voor zover Wetering-ct deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

4.2 Indien Wetering-ct in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt als bedoeld in artikel 5 DNR 2005, zal Wetering-ct voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat Wetering-ct ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.

5. Verzekering

5.1 Ter invulling van en voldoening aan het bepaalde in de artikelen 2.3q, 14.8 en 14.9 DNR 2005, maakt Wetering-ct de opdrachtgever attent op het belang van een adequate verzekering van werken en adviseert Wetering-ct de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks redelijkerwijs mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering, primaire dekking verschaffende, af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich, Wetering-ct als medeverzekerde en als zodanig met naam daarin genoemd, in de polis op te (laten) nemen, alsmede voor aanvang der werkzaamheden inzicht in de polis(-voorwaarden) te verschaffen.

5.2 Door Wetering-ct is geen beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten als bedoeld in artikel 11 lid 3.

6. Geschillen

In afwijking van artikel 58 van DNR 2005 geldt dat een eventueel geschil dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, wordt voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem, tenzij partijen uitdrukkelijk arbitrage overeenkomen overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw als bedoeld in artikel 58 lid 2 DNR 2005.

7. Afkorting

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de AV-WCT-201001. 

Apeldoorn, januari 2010

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn