Disclaimer

Home / Disclaimer

Alhoewel Wetering Civiele Techniek B.V. getracht heeft om de op de website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt Wetering Civiele Techniek B.V. geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.

Wetering Civiele Techniek B.V. en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

De website van Wetering Civiele Techniek B.V. kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Wetering Civiele Techniek B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.
Wetering Civiele Techniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Wetering Civiele Techniek B.V.
De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Wetering Civiele Techniek B.V.

Het is bezoekers van de website van Wetering Civiele Techniek B.V. niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

Privacy statement
Wetering Civiele Techniek B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van wetering-ct.nl.

De website van Wetering Civiele Techniek B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina’s op de website.
Wetering Civiele Techniek B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s.
Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Informatie over bezoeken aan wetering-ct.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte gegevens, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Wetering Civiele Techniek B.V. gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogd. De persoonlijke gegevens worden door Wetering Civiele Techniek B.V. in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Wetering Civiele Techniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker/bezoeker aan dat hij instemt met deze Privacy Statement.
Wetering Civiele Techniek B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent Wetering's privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wetering Civiele Techniek B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08191866.

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn