Planstudie Ring Utrecht

Home / Planstudie Ring Utrecht

Op dit moment mag ik als Ontwerpleider / Ass. Technisch Manager werken aan de Planstudie Ring Utrecht, één van de planstudieprojecten uit het programma VERDER waarin gemeenten, provincie en het rijk samenwerken om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. Zie voor meer informatie over VERDER in algemene zin: www.ikgaverder.nl.

In december 2010 hebben Rijk, Provincie en gemeente Utrecht een Voorkeursalternatief vastgesteld, het zogenaamde VKA, voor de A27, A12 en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De NRU wordt onder verantwoordelijkheid van de provincie en gemeente Utrecht verder uitgewerkt. De A27 en de A12 door Rijkswaterstaat. Meer informatie over de planstudie is te vinden op de website: www.ikgaverder.nl/planstudies/planstudie-ring-utrecht.

Het VKA geeft wel een oplossingsrichting weer, maar daarbinnen zijn er nog vele variaties mogelijk (circa 800 wel te verstaan). Vanuit al die variaties wordt middels een trechteringsproces toegewerkt naar één Voorkeursvariant, het zogeheten VKV. Naar verwachting zal de minister begin 2014 een keuze maken voor een VKV dat vervolgens verder uitgewerkt wordt in een (Ontwerp) Tracébesluit.

Samen met de Technisch Manager ben ik verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van en sturing geven aan het ontwerpproces. Ik ben de vervanger van de Technisch Manager bij diens afwezigheid.

Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de aansturing van het ontwerpteam met de daarbij behorende  afstemming met de overige werkstromen binnen het project zoals verkeer, omgeving, hoogheemraadschap, en de raakvlakprojecten (Planstudie Houten – Hooipolder, Planstudie A27/A1, Noordelijke Randweg Utrecht, Beter Benutten projecten, Uithoftramlijn) inclusief aansturing van ingenieursbureaus.

Het onderhouden van nauwe contacten met specialisten binnen Rijkswaterstaat is hierbij een must. Verder ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de kostenramingen van de verschillende ontwerpvarianten.

Binnen het project wordt gewerkt met SE en daarbij wordt gebruik gemaakt van Relatics. 

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn