Wijk Touwslagersbaan / Wilhelminastraat

Home / Wijk Touwslagersbaan / Wilhelminastraat

Voor de wijk Touwslagersbaan / Wilhelminastraat e.o.  is de aanpak van de riolering aanleiding geweest voor een volledig integrale wijkverbetering. De wijk ligt in de woonkern Gendringen van de gemeente Oude IJsselstreek.

Het Waterschap Rijn & IJssel en de gemeente Oude IJsselstreek hadden afspraken gemaakt over de hoeveelheid af te koppelen verhard oppervlak binnen de gemeente. Deze wijk was één van de gebieden die daarvoor in aanmerking kwam. Voor dit project was ik als projectmanager verantwoordelijk vanaf schetsontwerp tot en met de realisatie van het project. Concreet betekent dit advisering en overleg met B&W en overleg met o.a.:

 • de woningbouwcoöperatie;
 • het waterschap;
 • burgers in de vorm van informatieavonden en individuele gesprekken;
 • in- en externe adviseurs;
 • nutsbedrijven tbv. aanpassingen aan kabels & leidingen;
 • de aannemer tijdens de realisatiefase.

In het kader van 'één keer overlast' voor de burger heeft de volledige woonwijk (circa 7,5 ha) een integrale aanpak gekregen. Het vuilwaterriool is vervangen en een IT-riool is aangelegd om de nodige m2 verhard oppervlak af te koppelen.

Het groen, zowel bomen als struiken,  in de woonwijk is gerevitaliseerd. Hierbij is rekening gehouden met de in de wijk aanwezige vliegroute en fourargeerplaats van vleermuizen.

De rijbanen, voetpaden en parkeervakken hebben een herindeling ondergaan waarbij de maatvoering is aangepast aan de huidige eisen en wensen en de openbare verlichting is volledig vervangen.

Een greep uit de uitgevoerde onderzoeken:

 • landmeetkundige inmeting van de wijk;
 • reinigen en inspecteren van de bestaande riolering;
 • quickscan Flora- & Faunaonderzoek;
 • onderzoek verhardingsconstructie;
 • verkennend bodem- & grondwateronderzoek;
 • onderzoek mogelijkheden regenwaterinfiltratie;
 • inventarisatie kabels & leidingen.

Zo’n integrale wijkaanpak is een intensief project waarbij we de burgers vanaf het begin hebben meegenomen in de planvorming met als doel zoveel als mogelijk rekening te houden met hun wensen.

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn